โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 10 8 3 5 0 15
ร้อยละ 24.39 % 19.51 % 7.32 % 12.20 % 0.00 % 36.59 %
ระดับประถมศึกษา
136
จำนวน(คน) 15 11 11 7 0 92
ร้อยละ 11.03 % 8.09 % 8.09 % 5.15 % 0.00 % 67.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 19 1 17 1 0 31
ร้อยละ 27.54 % 1.45 % 24.64 % 1.45 % 0.00 % 44.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 246 คน
จำนวน(คน) 44 20 31 13 0 138
ร้อยละ 17.89 % 8.13 % 12.60 % 5.28 % 0.00 % 56.10 %

177 : 25 , 19 , 14 , 12 , 0 , 107...14.12 , 10.73 , 7.91 , 6.78 , 0.00 , 60.45 = 70 : 39.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 246 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 108 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90%

Powered By www.thaieducation.net