โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 4 3 0 3 0 32
ร้อยละ 9.52 % 7.14 % 0.00 % 7.14 % 0.00 % 76.19 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 4 20 10 1 100
ร้อยละ 4.93 % 2.82 % 14.08 % 7.04 % 0.70 % 70.42 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 2 3 10 1 0 58
ร้อยละ 2.70 % 4.05 % 13.51 % 1.35 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 13 10 30 14 1 190
ร้อยละ 5.04 % 3.88 % 11.63 % 5.43 % 0.39 % 73.64 %

184 : 11 , 7 , 20 , 13 , 1 , 132...5.98 , 3.80 , 10.87 , 7.07 , 0.54 , 71.74 = 52 : 28.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36%

Powered By www.thaieducation.net