โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 1 3 0 0 0 38
ร้อยละ 2.38 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 90.48 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 7 4 20 0 0 111
ร้อยละ 4.93 % 2.82 % 14.08 % 0.00 % 0.00 % 78.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 3 2 0 1 68
ร้อยละ 0.00 % 4.05 % 2.70 % 0.00 % 1.35 % 91.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 258 คน
จำนวน(คน) 8 10 22 0 1 217
ร้อยละ 3.10 % 3.88 % 8.53 % 0.00 % 0.39 % 84.11 %

184 : 8 , 7 , 20 , 0 , 0 , 149...4.35 , 3.80 , 10.87 , 0.00 , 0.00 , 80.98 = 35 : 19.02
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 258 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 15.89%

Powered By www.thaieducation.net