โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
48
จำนวน(คน) 4 3 0 7 3 31
ร้อยละ 8.33 % 6.25 % 0.00 % 14.58 % 6.25 % 64.58 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 7 6 28 13 33 63
ร้อยละ 4.67 % 4.00 % 18.67 % 8.67 % 22.00 % 42.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
75
จำนวน(คน) 2 3 13 5 5 47
ร้อยละ 2.67 % 4.00 % 17.33 % 6.67 % 6.67 % 62.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 273 คน
จำนวน(คน) 13 12 41 25 41 141
ร้อยละ 4.76 % 4.40 % 15.02 % 9.16 % 15.02 % 51.65 %

198 : 11 , 9 , 28 , 20 , 36 , 94...5.56 , 4.55 , 14.14 , 10.10 , 18.18 , 47.47 = 104 : 52.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 273 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 48.35%

Powered By www.thaieducation.net