โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 45
ร้อยละ 2.04 % 2.04 % 2.04 % 2.04 % 0.00 % 91.84 %
ระดับประถมศึกษา
145
จำนวน(คน) 15 0 46 15 25 44
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 31.72 % 10.34 % 17.24 % 30.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 0 2 16 3 5 48
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 21.62 % 4.05 % 6.76 % 64.86 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 16 3 63 19 30 137
ร้อยละ 5.97 % 1.12 % 23.51 % 7.09 % 11.19 % 51.12 %

194 : 16 , 1 , 47 , 16 , 25 , 89...8.25 , 0.52 , 24.23 , 8.25 , 12.89 , 45.88 = 105 : 54.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 131 คน คิดเป็นร้อยละ 48.88%

Powered By www.thaieducation.net