โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 11 0 0 2 0 74
ร้อยละ 12.64 % 0.00 % 0.00 % 2.30 % 0.00 % 85.06 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 10 4 3 4 4 164
ร้อยละ 5.29 % 2.12 % 1.59 % 2.12 % 2.12 % 86.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 276 คน
จำนวน(คน) 21 4 3 6 4 238
ร้อยละ 7.61 % 1.45 % 1.09 % 2.17 % 1.45 % 86.23 %

276 : 21 , 4 , 3 , 6 , 4 , 238...7.61 , 1.45 , 1.09 , 2.17 , 1.45 , 86.23 = 38 : 13.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 276 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77%

Powered By www.thaieducation.net