โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 12 9 7 3 1 55
ร้อยละ 13.79 % 10.34 % 8.05 % 3.45 % 1.15 % 63.22 %
ระดับประถมศึกษา
199
จำนวน(คน) 38 20 15 6 0 120
ร้อยละ 19.10 % 10.05 % 7.54 % 3.02 % 0.00 % 60.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 286 คน
จำนวน(คน) 50 29 22 9 1 175
ร้อยละ 17.48 % 10.14 % 7.69 % 3.15 % 0.35 % 61.19 %

286 : 50 , 29 , 22 , 9 , 1 , 175...17.48 , 10.14 , 7.69 , 3.15 , 0.35 , 61.19 = 111 : 38.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 286 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 38.81%

Powered By www.thaieducation.net