โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 21 1 5 8 0 50
ร้อยละ 24.71 % 1.18 % 5.88 % 9.41 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 5 6 29 0 0 158
ร้อยละ 2.53 % 3.03 % 14.65 % 0.00 % 0.00 % 79.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 283 คน
จำนวน(คน) 26 7 34 8 0 208
ร้อยละ 9.19 % 2.47 % 12.01 % 2.83 % 0.00 % 73.50 %

283 : 26 , 7 , 34 , 8 , 0 , 208...9.19 , 2.47 , 12.01 , 2.83 , 0.00 , 73.50 = 75 : 26.50
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 283 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.50%

Powered By www.thaieducation.net