โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
87
จำนวน(คน) 21 1 5 8 0 52
ร้อยละ 24.14 % 1.15 % 5.75 % 9.20 % 0.00 % 59.77 %
ระดับประถมศึกษา
198
จำนวน(คน) 5 6 29 0 0 158
ร้อยละ 2.53 % 3.03 % 14.65 % 0.00 % 0.00 % 79.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 26 7 34 8 0 210
ร้อยละ 9.12 % 2.46 % 11.93 % 2.81 % 0.00 % 73.68 %

285 : 26 , 7 , 34 , 8 , 0 , 210...9.12 , 2.46 , 11.93 , 2.81 , 0.00 , 73.68 = 75 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32%

Powered By www.thaieducation.net