โรงเรียนบ้านปากแพรก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 16 9 3 8 2 50
ร้อยละ 18.18 % 10.23 % 3.41 % 9.09 % 2.27 % 56.82 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 18 8 27 13 2 134
ร้อยละ 8.91 % 3.96 % 13.37 % 6.44 % 0.99 % 66.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 290 คน
จำนวน(คน) 34 17 30 21 4 184
ร้อยละ 11.72 % 5.86 % 10.34 % 7.24 % 1.38 % 63.45 %

290 : 34 , 17 , 30 , 21 , 4 , 184...11.72 , 5.86 , 10.34 , 7.24 , 1.38 , 63.45 = 106 : 36.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 290 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.55%

Powered By www.thaieducation.net