โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
154
จำนวน(คน) 7 5 6 6 1 129
ร้อยละ 4.55 % 3.25 % 3.90 % 3.90 % 0.65 % 83.77 %
ระดับประถมศึกษา
717
จำนวน(คน) 69 32 106 15 18 477
ร้อยละ 9.62 % 4.46 % 14.78 % 2.09 % 2.51 % 66.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 871 คน
จำนวน(คน) 76 37 112 21 19 606
ร้อยละ 8.73 % 4.25 % 12.86 % 2.41 % 2.18 % 69.58 %

871 : 76 , 37 , 112 , 21 , 19 , 606...8.73 , 4.25 , 12.86 , 2.41 , 2.18 , 69.58 = 265 : 30.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 871 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 265 คน คิดเป็นร้อยละ 30.42%

Powered By www.thaieducation.net