โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 5 6 4 5 3 130
ร้อยละ 3.27 % 3.92 % 2.61 % 3.27 % 1.96 % 84.97 %
ระดับประถมศึกษา
729
จำนวน(คน) 45 39 95 30 21 499
ร้อยละ 6.17 % 5.35 % 13.03 % 4.12 % 2.88 % 68.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 882 คน
จำนวน(คน) 50 45 99 35 24 629
ร้อยละ 5.67 % 5.10 % 11.22 % 3.97 % 2.72 % 71.32 %

882 : 50 , 45 , 99 , 35 , 24 , 629...5.67 , 5.10 , 11.22 , 3.97 , 2.72 , 71.32 = 253 : 28.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 882 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 253 คน คิดเป็นร้อยละ 28.68%

Powered By www.thaieducation.net