โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
153
จำนวน(คน) 6 7 4 5 3 128
ร้อยละ 3.92 % 4.58 % 2.61 % 3.27 % 1.96 % 83.66 %
ระดับประถมศึกษา
729
จำนวน(คน) 49 40 99 32 22 487
ร้อยละ 6.72 % 5.49 % 13.58 % 4.39 % 3.02 % 66.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 882 คน
จำนวน(คน) 55 47 103 37 25 615
ร้อยละ 6.24 % 5.33 % 11.68 % 4.20 % 2.83 % 69.73 %

882 : 55 , 47 , 103 , 37 , 25 , 615...6.24 , 5.33 , 11.68 , 4.20 , 2.83 , 69.73 = 267 : 30.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 882 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 267 คน คิดเป็นร้อยละ 30.27%

Powered By www.thaieducation.net