โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 8 15 11 18 12 98
ร้อยละ 4.94 % 9.26 % 6.79 % 11.11 % 7.41 % 60.49 %
ระดับประถมศึกษา
702
จำนวน(คน) 14 12 52 25 50 549
ร้อยละ 1.99 % 1.71 % 7.41 % 3.56 % 7.12 % 78.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 864 คน
จำนวน(คน) 22 27 63 43 62 647
ร้อยละ 2.55 % 3.13 % 7.29 % 4.98 % 7.18 % 74.88 %

864 : 22 , 27 , 63 , 43 , 62 , 647...2.55 , 3.13 , 7.29 , 4.98 , 7.18 , 74.88 = 217 : 25.12
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 864 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 217 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net