โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
165
จำนวน(คน) 9 17 12 20 13 94
ร้อยละ 5.45 % 10.30 % 7.27 % 12.12 % 7.88 % 56.97 %
ระดับประถมศึกษา
709
จำนวน(คน) 15 13 50 23 47 561
ร้อยละ 2.12 % 1.83 % 7.05 % 3.24 % 6.63 % 79.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 874 คน
จำนวน(คน) 24 30 62 43 60 655
ร้อยละ 2.75 % 3.43 % 7.09 % 4.92 % 6.86 % 74.94 %

874 : 24 , 30 , 62 , 43 , 60 , 655...2.75 , 3.43 , 7.09 , 4.92 , 6.86 , 74.94 = 219 : 25.06
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 874 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 219 คน คิดเป็นร้อยละ 25.06%

Powered By www.thaieducation.net