โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
166
จำนวน(คน) 7 16 11 20 11 101
ร้อยละ 4.22 % 9.64 % 6.63 % 12.05 % 6.63 % 60.84 %
ระดับประถมศึกษา
721
จำนวน(คน) 9 9 51 21 51 580
ร้อยละ 1.25 % 1.25 % 7.07 % 2.91 % 7.07 % 80.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 887 คน
จำนวน(คน) 16 25 62 41 62 681
ร้อยละ 1.80 % 2.82 % 6.99 % 4.62 % 6.99 % 76.78 %

887 : 16 , 25 , 62 , 41 , 62 , 681...1.80 , 2.82 , 6.99 , 4.62 , 6.99 , 76.78 = 206 : 23.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 887 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 206 คน คิดเป็นร้อยละ 23.22%

Powered By www.thaieducation.net