โรงเรียนวัดลำนาว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
170
จำนวน(คน) 7 22 11 20 11 99
ร้อยละ 4.12 % 12.94 % 6.47 % 11.76 % 6.47 % 58.24 %
ระดับประถมศึกษา
723
จำนวน(คน) 14 20 61 21 61 546
ร้อยละ 1.94 % 2.77 % 8.44 % 2.90 % 8.44 % 75.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 893 คน
จำนวน(คน) 21 42 72 41 72 645
ร้อยละ 2.35 % 4.70 % 8.06 % 4.59 % 8.06 % 72.23 %

893 : 21 , 42 , 72 , 41 , 72 , 645...2.35 , 4.70 , 8.06 , 4.59 , 8.06 , 72.23 = 248 : 27.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 893 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 27.77%

Powered By www.thaieducation.net