โรงเรียนบ้านควนอวดพัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 2 0 21
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 2 3 14 2 0 43
ร้อยละ 3.13 % 4.69 % 21.88 % 3.13 % 0.00 % 67.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 4 3 14 4 0 64
ร้อยละ 4.49 % 3.37 % 15.73 % 4.49 % 0.00 % 71.91 %

89 : 4 , 3 , 14 , 4 , 0 , 64...4.49 , 3.37 , 15.73 , 4.49 , 0.00 , 71.91 = 25 : 28.09
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 28.09%

Powered By www.thaieducation.net