โรงเรียนบ้านควนอวดพัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 9
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 7.69 % 69.23 %
ระดับประถมศึกษา
46
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 33
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 23.91 % 0.00 % 0.00 % 71.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 3 0 13 0 1 42
ร้อยละ 5.08 % 0.00 % 22.03 % 0.00 % 1.69 % 71.19 %

59 : 3 , 0 , 13 , 0 , 1 , 42...5.08 , 0.00 , 22.03 , 0.00 , 1.69 , 71.19 = 17 : 28.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 28.81%

Powered By www.thaieducation.net