โรงเรียนบ้านหนองคล้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 5 5 0 4 0 6
ร้อยละ 25.00 % 25.00 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 3 1 11 1 0 83
ร้อยละ 3.03 % 1.01 % 11.11 % 1.01 % 0.00 % 83.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 8 6 11 5 0 89
ร้อยละ 6.72 % 5.04 % 9.24 % 4.20 % 0.00 % 74.79 %

119 : 8 , 6 , 11 , 5 , 0 , 89...6.72 , 5.04 , 9.24 , 4.20 , 0.00 , 74.79 = 30 : 25.21
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 25.21%

Powered By www.thaieducation.net