โรงเรียนบ้านหนองคล้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 21
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 101
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.98 % 0.00 % 0.00 % 99.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 122
ร้อยละ 0.81 % 0.00 % 0.81 % 0.00 % 0.00 % 98.39 %

124 : 1 , 0 , 1 , 0 , 0 , 122...0.81 , 0.00 , 0.81 , 0.00 , 0.00 , 98.39 = 2 : 1.61
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.61%

Powered By www.thaieducation.net