โรงเรียนบ้านหนองคล้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 19
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 0.00 % 4.55 % 4.55 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 0 2 2 6 90
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 1.96 % 1.96 % 5.88 % 88.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 2 1 2 3 7 109
ร้อยละ 1.61 % 0.81 % 1.61 % 2.42 % 5.65 % 87.90 %

124 : 2 , 1 , 2 , 3 , 7 , 109...1.61 , 0.81 , 1.61 , 2.42 , 5.65 , 87.90 = 15 : 12.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.10%

Powered By www.thaieducation.net