โรงเรียนบ้านหนองคล้า (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 3 1 3 0 14
ร้อยละ 4.55 % 13.64 % 4.55 % 13.64 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 2 4 6 12 74
ร้อยละ 3.92 % 1.96 % 3.92 % 5.88 % 11.76 % 72.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 5 5 5 9 12 88
ร้อยละ 4.03 % 4.03 % 4.03 % 7.26 % 9.68 % 70.97 %

124 : 5 , 5 , 5 , 9 , 12 , 88...4.03 , 4.03 , 4.03 , 7.26 , 9.68 , 70.97 = 36 : 29.03
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 29.03%

Powered By www.thaieducation.net