โรงเรียนบ้านควนลำภู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 1 0 1 2 21
ร้อยละ 7.41 % 3.70 % 0.00 % 3.70 % 7.41 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
119
จำนวน(คน) 0 3 4 4 0 108
ร้อยละ 0.00 % 2.52 % 3.36 % 3.36 % 0.00 % 90.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 2 4 4 5 2 129
ร้อยละ 1.37 % 2.74 % 2.74 % 3.42 % 1.37 % 88.36 %

146 : 2 , 4 , 4 , 5 , 2 , 129...1.37 , 2.74 , 2.74 , 3.42 , 1.37 , 88.36 = 17 : 11.64
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 11.64%

Powered By www.thaieducation.net