โรงเรียนบ้านควนลำภู (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 22
ร้อยละ 8.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 2 2 0 2 104
ร้อยละ 1.79 % 1.79 % 1.79 % 0.00 % 1.79 % 92.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 4 3 2 0 2 126
ร้อยละ 2.92 % 2.19 % 1.46 % 0.00 % 1.46 % 91.97 %

137 : 4 , 3 , 2 , 0 , 2 , 126...2.92 , 2.19 , 1.46 , 0.00 , 1.46 , 91.97 = 11 : 8.03
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 8.03%

Powered By www.thaieducation.net