โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 2 1 4 0 0 34
ร้อยละ 4.88 % 2.44 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 82.93 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 21 3 12 0 0 67
ร้อยละ 20.39 % 2.91 % 11.65 % 0.00 % 0.00 % 65.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 0 6 1 0 35
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 2.22 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 26 4 22 1 0 136
ร้อยละ 13.76 % 2.12 % 11.64 % 0.53 % 0.00 % 71.96 %

144 : 23 , 4 , 16 , 0 , 0 , 101...15.97 , 2.78 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 70.14 = 43 : 29.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 28.04%

Powered By www.thaieducation.net