โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 0.00 % 97.56 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 88
ร้อยละ 2.91 % 2.91 % 2.91 % 2.91 % 2.91 % 85.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 3 0 1 3 1 37
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 2.22 % 6.67 % 2.22 % 82.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 6 4 165
ร้อยละ 3.17 % 1.59 % 2.65 % 3.17 % 2.12 % 87.30 %

144 : 3 , 3 , 4 , 3 , 3 , 128...2.08 , 2.08 , 2.78 , 2.08 , 2.08 , 88.89 = 16 : 11.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70%

Powered By www.thaieducation.net