โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 41
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 97.62 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 83
ร้อยละ 3.06 % 3.06 % 3.06 % 3.06 % 3.06 % 84.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
42
จำนวน(คน) 3 0 1 3 1 34
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 2.38 % 7.14 % 2.38 % 80.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 6 3 5 6 4 158
ร้อยละ 3.30 % 1.65 % 2.75 % 3.30 % 2.20 % 86.81 %

140 : 3 , 3 , 4 , 3 , 3 , 124...2.14 , 2.14 , 2.86 , 2.14 , 2.14 , 88.57 = 16 : 11.43
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.19%

Powered By www.thaieducation.net