โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 93
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.08 % 1.04 % 0.00 % 96.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 49
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.92 % 0.00 % 0.00 % 96.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 0 0 5 1 0 185
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.62 % 0.52 % 0.00 % 96.86 %

140 : 0 , 0 , 3 , 1 , 0 , 136...0.00 , 0.00 , 2.14 , 0.71 , 0.00 , 97.14 = 4 : 2.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.14%

Powered By www.thaieducation.net