โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 4 1 1 1 1 78
ร้อยละ 4.65 % 1.16 % 1.16 % 1.16 % 1.16 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 7 5 5 2 2 168
ร้อยละ 3.70 % 2.65 % 2.65 % 1.06 % 1.06 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 88
ร้อยละ 1.09 % 1.09 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 12 7 8 3 3 334
ร้อยละ 3.27 % 1.91 % 2.18 % 0.82 % 0.82 % 91.01 %

275 : 11 , 6 , 6 , 3 , 3 , 246...4.00 , 2.18 , 2.18 , 1.09 , 1.09 , 89.45 = 29 : 10.55
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99%

Powered By www.thaieducation.net