โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 4 2 2 1 1 76
ร้อยละ 4.65 % 2.33 % 2.33 % 1.16 % 1.16 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
189
จำนวน(คน) 8 5 5 2 3 166
ร้อยละ 4.23 % 2.65 % 2.65 % 1.06 % 1.59 % 87.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
92
จำนวน(คน) 1 1 2 0 0 88
ร้อยละ 1.09 % 1.09 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 95.65 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 13 8 9 3 4 330
ร้อยละ 3.54 % 2.18 % 2.45 % 0.82 % 1.09 % 89.92 %

275 : 12 , 7 , 7 , 3 , 4 , 242...4.36 , 2.55 , 2.55 , 1.09 , 1.45 , 88.00 = 33 : 12.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 10.08%

Powered By www.thaieducation.net