โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 6 0 3 4 0 75
ร้อยละ 6.82 % 0.00 % 3.41 % 4.55 % 0.00 % 85.23 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 6 0 15 15 0 154
ร้อยละ 3.16 % 0.00 % 7.89 % 7.89 % 0.00 % 81.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 11 0 0 80
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.09 % 0.00 % 0.00 % 87.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 12 0 29 19 0 309
ร้อยละ 3.25 % 0.00 % 7.86 % 5.15 % 0.00 % 83.74 %

278 : 12 , 0 , 18 , 19 , 0 , 229...4.32 , 0.00 , 6.47 , 6.83 , 0.00 , 82.37 = 49 : 17.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.26%

Powered By www.thaieducation.net