โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 13 0 0 0 0 75
ร้อยละ 14.77 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.23 %
ระดับประถมศึกษา
190
จำนวน(คน) 8 3 1 3 0 175
ร้อยละ 4.21 % 1.58 % 0.53 % 1.58 % 0.00 % 92.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
91
จำนวน(คน) 0 0 6 0 0 85
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.59 % 0.00 % 0.00 % 93.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 369 คน
จำนวน(คน) 21 3 7 3 0 335
ร้อยละ 5.69 % 0.81 % 1.90 % 0.81 % 0.00 % 90.79 %

278 : 21 , 3 , 1 , 3 , 0 , 250...7.55 , 1.08 , 0.36 , 1.08 , 0.00 , 89.93 = 28 : 10.07
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 369 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 9.21%

Powered By www.thaieducation.net