โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 88
ร้อยละ 1.09 % 1.09 % 1.09 % 1.09 % 0.00 % 95.65 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 2 2 5 2 0 192
ร้อยละ 0.99 % 0.99 % 2.46 % 0.99 % 0.00 % 94.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 82
ร้อยละ 1.15 % 1.15 % 2.30 % 1.15 % 0.00 % 94.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 382 คน
จำนวน(คน) 4 4 8 4 0 362
ร้อยละ 1.05 % 1.05 % 2.09 % 1.05 % 0.00 % 94.76 %

295 : 3 , 3 , 6 , 3 , 0 , 280...1.02 , 1.02 , 2.03 , 1.02 , 0.00 , 94.92 = 15 : 5.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 382 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24%

Powered By www.thaieducation.net