โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
95
จำนวน(คน) 2 2 1 2 0 88
ร้อยละ 2.11 % 2.11 % 1.05 % 2.11 % 0.00 % 92.63 %
ระดับประถมศึกษา
202
จำนวน(คน) 5 4 5 4 0 184
ร้อยละ 2.48 % 1.98 % 2.48 % 1.98 % 0.00 % 91.09 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
88
จำนวน(คน) 2 2 2 2 0 80
ร้อยละ 2.27 % 2.27 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 385 คน
จำนวน(คน) 9 8 8 8 0 352
ร้อยละ 2.34 % 2.08 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 91.43 %

297 : 7 , 6 , 6 , 6 , 0 , 272...2.36 , 2.02 , 2.02 , 2.02 , 0.00 , 91.58 = 25 : 8.42
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 385 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.57%

Powered By www.thaieducation.net