โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
85
จำนวน(คน) 4 4 3 4 3 67
ร้อยละ 4.71 % 4.71 % 3.53 % 4.71 % 3.53 % 78.82 %
ระดับประถมศึกษา
201
จำนวน(คน) 13 11 9 11 9 148
ร้อยละ 6.47 % 5.47 % 4.48 % 5.47 % 4.48 % 73.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 8 7 5 7 5 58
ร้อยละ 8.89 % 7.78 % 5.56 % 7.78 % 5.56 % 64.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 25 22 17 22 17 273
ร้อยละ 6.65 % 5.85 % 4.52 % 5.85 % 4.52 % 72.61 %

286 : 17 , 15 , 12 , 15 , 12 , 215...5.94 , 5.24 , 4.20 , 5.24 , 4.20 , 75.17 = 71 : 24.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 27.39%

Powered By www.thaieducation.net