โรงเรียนบ้านไสใหญ่ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
82
จำนวน(คน) 3 3 2 2 2 70
ร้อยละ 3.66 % 3.66 % 2.44 % 2.44 % 2.44 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 11 10 7 10 9 158
ร้อยละ 5.37 % 4.88 % 3.41 % 4.88 % 4.39 % 77.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
87
จำนวน(คน) 7 7 4 6 5 58
ร้อยละ 8.05 % 8.05 % 4.60 % 6.90 % 5.75 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 374 คน
จำนวน(คน) 21 20 13 18 16 286
ร้อยละ 5.61 % 5.35 % 3.48 % 4.81 % 4.28 % 76.47 %

287 : 14 , 13 , 9 , 12 , 11 , 228...4.88 , 4.53 , 3.14 , 4.18 , 3.83 , 79.44 = 59 : 20.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 374 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net