โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 16
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 10 3 17 0 0 92
ร้อยละ 8.20 % 2.46 % 13.93 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 10 4 19 0 0 108
ร้อยละ 7.09 % 2.84 % 13.48 % 0.00 % 0.00 % 76.60 %

141 : 10 , 4 , 19 , 0 , 0 , 108...7.09 , 2.84 , 13.48 , 0.00 , 0.00 , 76.60 = 33 : 23.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 23.40%

Powered By www.thaieducation.net