โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 1 2 0 0 0 18
ร้อยละ 4.76 % 9.52 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 14 0 12 0 0 96
ร้อยละ 11.48 % 0.00 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 15 2 12 0 0 114
ร้อยละ 10.49 % 1.40 % 8.39 % 0.00 % 0.00 % 79.72 %

143 : 15 , 2 , 12 , 0 , 0 , 114...10.49 , 1.40 , 8.39 , 0.00 , 0.00 , 79.72 = 29 : 20.28
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 20.28%

Powered By www.thaieducation.net