โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 9 20 4 4 0 54
ร้อยละ 9.89 % 21.98 % 4.40 % 4.40 % 0.00 % 59.34 %
ระดับประถมศึกษา
258
จำนวน(คน) 13 15 20 2 0 208
ร้อยละ 5.04 % 5.81 % 7.75 % 0.78 % 0.00 % 80.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
139
จำนวน(คน) 5 4 17 0 0 113
ร้อยละ 3.60 % 2.88 % 12.23 % 0.00 % 0.00 % 81.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 488 คน
จำนวน(คน) 27 39 41 6 0 375
ร้อยละ 5.53 % 7.99 % 8.40 % 1.23 % 0.00 % 76.84 %

349 : 22 , 35 , 24 , 6 , 0 , 262...6.30 , 10.03 , 6.88 , 1.72 , 0.00 , 75.07 = 87 : 24.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 488 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 23.16%

Powered By www.thaieducation.net