โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 3 7 4 1 0 89
ร้อยละ 2.88 % 6.73 % 3.85 % 0.96 % 0.00 % 85.58 %
ระดับประถมศึกษา
251
จำนวน(คน) 11 12 11 1 0 216
ร้อยละ 4.38 % 4.78 % 4.38 % 0.40 % 0.00 % 86.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 6 1 9 0 0 118
ร้อยละ 4.48 % 0.75 % 6.72 % 0.00 % 0.00 % 88.06 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 489 คน
จำนวน(คน) 20 20 24 2 0 423
ร้อยละ 4.09 % 4.09 % 4.91 % 0.41 % 0.00 % 86.50 %

355 : 14 , 19 , 15 , 2 , 0 , 305...3.94 , 5.35 , 4.23 , 0.56 , 0.00 , 85.92 = 50 : 14.08
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 489 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50%

Powered By www.thaieducation.net