โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
106
จำนวน(คน) 4 7 4 1 0 90
ร้อยละ 3.77 % 6.60 % 3.77 % 0.94 % 0.00 % 84.91 %
ระดับประถมศึกษา
252
จำนวน(คน) 11 13 11 1 0 216
ร้อยละ 4.37 % 5.16 % 4.37 % 0.40 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
149
จำนวน(คน) 6 1 8 0 0 134
ร้อยละ 4.03 % 0.67 % 5.37 % 0.00 % 0.00 % 89.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 21 21 23 2 0 440
ร้อยละ 4.14 % 4.14 % 4.54 % 0.39 % 0.00 % 86.79 %

358 : 15 , 20 , 15 , 2 , 0 , 306...4.19 , 5.59 , 4.19 , 0.56 , 0.00 , 85.47 = 52 : 14.53
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21%

Powered By www.thaieducation.net