โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 7 6 2 2 2 89
ร้อยละ 6.48 % 5.56 % 1.85 % 1.85 % 1.85 % 82.41 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 13 10 8 2 1 219
ร้อยละ 5.14 % 3.95 % 3.16 % 0.79 % 0.40 % 86.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150
จำนวน(คน) 5 3 6 0 0 136
ร้อยละ 3.33 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 90.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 511 คน
จำนวน(คน) 25 19 16 4 3 444
ร้อยละ 4.89 % 3.72 % 3.13 % 0.78 % 0.59 % 86.89 %

361 : 20 , 16 , 10 , 4 , 3 , 308...5.54 , 4.43 , 2.77 , 1.11 , 0.83 , 85.32 = 53 : 14.68
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 511 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11%

Powered By www.thaieducation.net