โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
108
จำนวน(คน) 10 8 3 2 2 83
ร้อยละ 9.26 % 7.41 % 2.78 % 1.85 % 1.85 % 76.85 %
ระดับประถมศึกษา
253
จำนวน(คน) 21 13 8 2 1 208
ร้อยละ 8.30 % 5.14 % 3.16 % 0.79 % 0.40 % 82.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
150
จำนวน(คน) 6 3 6 0 0 135
ร้อยละ 4.00 % 2.00 % 4.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 511 คน
จำนวน(คน) 37 24 17 4 3 426
ร้อยละ 7.24 % 4.70 % 3.33 % 0.78 % 0.59 % 83.37 %

361 : 31 , 21 , 11 , 4 , 3 , 291...8.59 , 5.82 , 3.05 , 1.11 , 0.83 , 80.61 = 70 : 19.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 511 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 16.63%

Powered By www.thaieducation.net