โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 1 3 2 1 0 68
ร้อยละ 1.33 % 4.00 % 2.67 % 1.33 % 0.00 % 90.67 %
ระดับประถมศึกษา
224
จำนวน(คน) 10 4 23 2 0 185
ร้อยละ 4.46 % 1.79 % 10.27 % 0.89 % 0.00 % 82.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 68
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 6.49 % 0.00 % 0.00 % 88.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 376 คน
จำนวน(คน) 13 9 30 3 0 321
ร้อยละ 3.46 % 2.39 % 7.98 % 0.80 % 0.00 % 85.37 %

299 : 11 , 7 , 25 , 3 , 0 , 253...3.68 , 2.34 , 8.36 , 1.00 , 0.00 , 84.62 = 46 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 376 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net