โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
75
จำนวน(คน) 0 2 1 1 0 71
ร้อยละ 0.00 % 2.67 % 1.33 % 1.33 % 0.00 % 94.67 %
ระดับประถมศึกษา
223
จำนวน(คน) 10 4 23 1 0 185
ร้อยละ 4.48 % 1.79 % 10.31 % 0.45 % 0.00 % 82.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 2 2 6 0 0 67
ร้อยละ 2.60 % 2.60 % 7.79 % 0.00 % 0.00 % 87.01 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 375 คน
จำนวน(คน) 12 8 30 2 0 323
ร้อยละ 3.20 % 2.13 % 8.00 % 0.53 % 0.00 % 86.13 %

298 : 10 , 6 , 24 , 2 , 0 , 256...3.36 , 2.01 , 8.05 , 0.67 , 0.00 , 85.91 = 42 : 14.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 375 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.87%

Powered By www.thaieducation.net