โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 9 2 1 0 62
ร้อยละ 3.90 % 11.69 % 2.60 % 1.30 % 0.00 % 80.52 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 3 6 23 2 0 196
ร้อยละ 1.30 % 2.61 % 10.00 % 0.87 % 0.00 % 85.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 0 6 0 1 66
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 8.11 % 0.00 % 1.35 % 89.19 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 7 15 31 3 1 324
ร้อยละ 1.84 % 3.94 % 8.14 % 0.79 % 0.26 % 85.04 %

307 : 6 , 15 , 25 , 3 , 0 , 258...1.95 , 4.89 , 8.14 , 0.98 , 0.00 , 84.04 = 49 : 15.96
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96%

Powered By www.thaieducation.net