โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 12 2 1 0 59
ร้อยละ 3.90 % 15.58 % 2.60 % 1.30 % 0.00 % 76.62 %
ระดับประถมศึกษา
230
จำนวน(คน) 4 8 25 2 0 191
ร้อยละ 1.74 % 3.48 % 10.87 % 0.87 % 0.00 % 83.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
74
จำนวน(คน) 1 0 8 0 1 64
ร้อยละ 1.35 % 0.00 % 10.81 % 0.00 % 1.35 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 381 คน
จำนวน(คน) 8 20 35 3 1 314
ร้อยละ 2.10 % 5.25 % 9.19 % 0.79 % 0.26 % 82.41 %

307 : 7 , 20 , 27 , 3 , 0 , 250...2.28 , 6.51 , 8.79 , 0.98 , 0.00 , 81.43 = 57 : 18.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 381 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59%

Powered By www.thaieducation.net