โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 2 11 3 5 2 63
ร้อยละ 2.33 % 12.79 % 3.49 % 5.81 % 2.33 % 73.26 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 13 4 13 6 8 183
ร้อยละ 5.73 % 1.76 % 5.73 % 2.64 % 3.52 % 80.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 3 0 8 2 1 69
ร้อยละ 3.61 % 0.00 % 9.64 % 2.41 % 1.20 % 83.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 18 15 24 13 11 315
ร้อยละ 4.55 % 3.79 % 6.06 % 3.28 % 2.78 % 79.55 %

313 : 15 , 15 , 16 , 11 , 10 , 246...4.79 , 4.79 , 5.11 , 3.51 , 3.19 , 78.59 = 67 : 21.41
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.45%

Powered By www.thaieducation.net