โรงเรียนวัดประดิษฐาราม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิสนีย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 3 13 3 5 2 60
ร้อยละ 3.49 % 15.12 % 3.49 % 5.81 % 2.33 % 69.77 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 15 5 15 7 9 176
ร้อยละ 6.61 % 2.20 % 6.61 % 3.08 % 3.96 % 77.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 4 0 9 2 1 67
ร้อยละ 4.82 % 0.00 % 10.84 % 2.41 % 1.20 % 80.72 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 22 18 27 14 12 303
ร้อยละ 5.56 % 4.55 % 6.82 % 3.54 % 3.03 % 76.52 %

313 : 18 , 18 , 18 , 12 , 11 , 236...5.75 , 5.75 , 5.75 , 3.83 , 3.51 , 75.40 = 77 : 24.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.48%

Powered By www.thaieducation.net